Bilingual: Gyakran Ismételt Kérdések

A Bilingual Program 2000 óta működik, a cég elődje 2000 óta létezik.
Általános iskolai programunk, csakúgy, mint az óvodai, nagy hangsúlyt fektet a gyermekek minél tágabb idegen nyelvi környezetének megteremtésére, különösen elsőtől a hatodik osztályokban. Mivel az angol nyelvet – és bizonyos mértékig az ahhoz kapcsolódó kultúrát – majdhogynem minden iskolai tevékenység, tanóra és tanított anyag magába foglalja, az angol nyelv nagy részét a gyermekek folyamatosan, az anyanyelv megtanulásának folyamatához hasonlóan sajátítják el. E tekintetben tanáraink folyamatos, a tanórák idején túl is értendő jelenléte – az iskolába érkezéskor, a szünetekben és az étkezések idején – alapvető fontosságú hozzáadott értéke a programnak, főként alsó tagozaton.

A Bilingual Program egy másik megkülönböztető eleme, mely minden évfolyamon és tudásszinten jelen van, az egy személy/egy nyelv párban tanítási modell, vagy más néven kétnyelvű családmodell. Ennek működése egyszerű: a magyar anyanyelvű tanár csak magyarul beszél, a Bilingual tanár pedig – akinek anyanyelve az angol vagy esetenként egyenlő súllyal kétnyelvű – csak angolul beszél. Ezen felül tanáraink nem mutatják, még passzív módon sem, ha történetesen értenének magyarul. Ez teszi lehetővé, hogy a Bilingual Programban maximalizáljuk az idegen nyelvi környezet megteremtését és az abból fakadó nyelvtanulási lehetőségeket.

Célunk olyan kétnyelvű oktatási program megvalósítása, mely figyelembe veszi a Magyar Nemzeti Alaptanterv követelményrendszerét és mindazokat az egymásra épülő folyamatokat, melyek a diákok életét végigkísérik a magyar oktatási rendszerben.
A magyar anyanyelvű tanár csak magyarul beszél, a Bilingual tanár pedig – akinek anyanyelve az angol vagy esetenként egyenlő súllyal kétnyelvű – csak angolul beszél.

A párban tanítási, váltott nyelvű modell folyamatosan érvényesül minden tanórán, ahol az egy személy/egy nyelv szabályt követjük, igen sok lehetőséget biztosítva ezzel a diákok számára a nyelvi váltásra, mivel figyelmüket így gyakran kell az egyik tanárról a másikra összpontosítaniuk, mindkét nyelv egyenlő arányú jelenléte mellett.
A Bilingual Program részét képezi a legtöbb tantárgy, tehát vagy párban tanított, kétnyelvű vagy egynyelvű angol órán tanulják a gyerekek (kivétel az etika és a magyar nyelv és irodalom, ezeket a tantárgyakat csak magyarul tanulják a gyerekek). Néhány tantárgy nem mindegyik órája kétnyelvű (pl testnevelés: 5-ből 3 kétnyelvű, 2 magyar). 7-8. osztályban a természettudományos tárgyak egy részét összevonva természettudomány tutorial formájában oktatjuk. Minden nap van a gyerekeknek egy egynyelvű angol órája. br>
Angol nyelv órákon a legtöbb esetben két hasonló létszámú, kevert tudásszintű csoportra osztjuk az osztályokat úgy, hogy az egyik csapat egy másik terembe költözik az adott órára. Az egyik félosztálynyi csoport az egyik tanárral marad egy héten át; a következő héten a tanárok csoportot cserélnek. Így a diákok egyenlő időt töltenek mindkét tanárral a tanév során.

A Bilingual Program további kulcsfontosságú jellemzője a tutorial foglalkozás (4-8 fős kiscsoportos foglalkozás). Ezek kötelező jellegű, délutáni foglalkozások. Eltérően az angolórákra felosztott csoportoktól, a tutorial foglalkozások csoportösszetételét gyakran a nyelvi szint alapján alakítjuk. Általában ezek a kiscsoportos foglalkozások remek lehetőséget biztosítanak mind az olvasás, mind pedig további kommunikációs készségek fejlesztésére vagy tesztekre való felkészítésekre.
A Cambridge nyelvvizsgarendszer (Cambridge English Language Testing System) világszerte elismert és használt rendszer a nyelvtudás mérésére és egyben a legprofesszionálisabban kidolgozott tesztrendszer. Tanulóinkat az FCE for Schools vizsgára készítjük fel 8. osztályos korukra, de az alsóbb évfolyamokon is a Cambridge rendszer megfelelő szintjeihez viszonyítva, belső tesztek segítségével ellenőrizzük a gyermekek angol nyelvi szintjének fejlődését.

A Bilingual Program megkülönböztető eleme, mely minden évfolyamon és tudásszinten jelen van az egy személy/egy nyelv párban tanítási modell vagy más néven a kétnyelvű családok modellje. Ennek működése egyszerű: a magyar anyanyelvű tanár csak magyarul beszél, a Bilingual tanár pedig – akinek anyanyelve az angol vagy esetenként egyenlő súllyal kétnyelvű – csak angolul beszél. Sőt, tanáraink nem mutatják, még passzív módon sem, ha történetesen értenének magyarul. Ez teszi lehetővé, hogy programunkban maximalizáljuk az idegen nyelvi környezet megteremtését és az abból fakadó nyelvtanulási lehetőségeket.

A metodika, amellyel dolgozunk – és amellyel célt érünk – lényegében a program egésze alatt, mindvégig ugyanaz marad. A TEFL (Az angol, mint idegen nyelv oktatása) tudásanyagát és technikáit a CLIL (Tartalmi és nyelvi integráció a nyelvoktatásban) logikájával és metodikájával összefonva használjuk úgy ,hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik az angol nyelvet mind beszélt, mind írott, mind olvasott formában nagy magabiztossággal használják; olyan fiatalokat, akik évekkel meghaladják kortársaik tudását, olyan fiatalokat, akik külföldön tanulhatnak, utazhatnak vagy akár munkát vállalhatnak – mindezt száz százalékosan megélve.

Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a Bilingual Programban végzett gyermekek angol nyelvi kommunikációs szintje úgy lett messze magasabb más kétnyelvű programból kikerült gyermekekénél, hogy közben a tantárgyi tudásuk sem gyengébb, sok esetben az is kiugróan magas.
A Bilingual a Cambridge English Language Testing System rendszert használja annak érdekében, hogy külső mércéhez hasonlítsa tanulói tudását. Ez a tesztrendszer világszerte élen jár más anyanyelvet beszélők angol nyelvi tesztjeinek összeállításában, mely tesztek és azok felkészítő, illetve kiegészítő anyagai mindig igen aprólékos gondoskodással készülnek minden korosztály számára (egészen 7-8 éves kortól felnőtt korig). Egy kétnyelvű oktatási program sikerességének mérésére nincs jobb mód, mint ezek a szintfelmérő eszközök.
A gyermekek a magyar tanterv szerint tanulnak, a magyar anyanyelvű tanár által választott tankönyvből. A párban tanító angol anyanyelvű tanár a páros felkészülés során az adott tananyagrészt korábban kidolgozott anyagainkból, angol nyelvű könyvekből és internetes anyagokból állítja össze, az adott tananyagrésznek megfelelően. Ezek az anyagok a gyerekek füzeteibe kerülnek. Van néhány tantárgy, amelyekhez kapcsolódik angol nyelvű tankönyv is, ez évfolyamonként különböző.
Mivel az angol nyelvet – és bizonyos mértékig az ahhoz kapcsolódó kultúrát – majdhogynem minden iskolai tevékenység, tanóra és tanított anyag magába foglalja, az angol nyelv nagy részét a gyermekek folyamatosan, az anyanyelv megtanulásának folyamatához hasonlóan sajátítják el. E tekintetben, tanáraink folyamatos, a tanórák idején túl is értendő jelenléte – az iskolába érkezéskor, a szünetekben és az étkezések idején – alapvető fontosságú hozzáadott értéke a programnak, főként alsó tagozaton.

Így az első osztálytól kezdve, de a harmadik évtől különösképpen, a tanulók egyre több módon sajátíthatják el az angol nyelvet. A lexikális tudás célorientált és folyamatos tanulása az első osztályban kezdődik, ahol az írás és olvasás az év végén kapcsolódik a munkába, de a tanulás állandó részévé csak a második osztálytól válik (a gyermekek magyar nyelvi készségeinek és tudásának zavartalan biztosítása érdekében), ezért a nyelvtani szerkezetek a harmadik osztálytól kerülnek egyre részletesebb bemutatásra.

A legtöbb 8. osztályos diákunk sikeresen teljesíti a Cambridge FCE For Schools B2 próbanyelvvizsgát, melyet a British Council folytat le partnerintézményeinkben, az éles vizsgához nagyon hasonló vizsgahelyzetet teremtve. A legtöbb diák számára nehezebb angol nyelvhasználat és íráskészség fejlesztése érdekében két év célorientált, kötelező vizsga-felkészítő tanóra segíti a gyermekeket a sikeres vizsgához a 7. évfolyamtól kezdődően (heti két alkalommal), valamint két év kötelező délutáni tutorial (heti két alkalommal, alkalmanként 30perc, 4-8 fős kis csoportokban).
Tanáraink többsége az angol nyelvterület országaiból érkezik: az Amerikai Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából, de van köztük dél-afrikai, kanadai, ausztrál nemzetiségű is.
A Bilingual számára kulcsfontosságú, hogy olyan tanárokat alkalmaz, akik mindannyian vagy angol anyanyelvűek vagy ugyanolyan súllyal kétnyelvűek.
Tanáraink specializációja az Angol, mint idegen nyelv tanítása (TEFL), tanítói/tanári végzettséggel rendelkeznek, illetve sok esetben mindkettővel. A felső tagozaton és középiskolában tanító tanáraink szaktanárok is. Belépésükkor módszertani képzést is kapnak a Bilingual Programban szükséges munkához. Ez az erős háttér, felkészültség és tapasztalat lehetővé teszi munkatársaink számára, hogy a Bilingual Program alapját képező szemléletmódok és technikák összességét alkalmazzák.
Tanáraink általában 1-2 évre érkeznek. Arra törekszünk, hogy – főleg óvodában és alsó tagozaton – a gyermekek minél tovább maradhassanak ugyanazzal az angol anyanyelvű nevelővel. Ezért a hazánkban letelepedett, angol anyanyelvű tanárokat is alkalmazunk. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy a tanárváltásoknak van pozitív hatása: a gyerekek bárhonnan érkező angol anyanyelvű emberek beszédét megértik.
A Bilingual tanár – akinek anyanyelve az angol vagy esetenként egyenlő súllyal kétnyelvű – a program keretében csak angolul beszél. Ezen felül tanáraink nem mutatják, még passzív módon sem, ha történetesen értenének magyarul. Ez teszi lehetővé, hogy programunkban maximalizáljuk az idegen nyelvi környezet megteremtését és az abból fakadó nyelvtanulási lehetőségeket.
Nem. A Bilingual Programban ragaszkodunk az egy személy/egy nyelv modellhez a legeredményesebb nyelvtanulás érdekében.
Igen. Minden partnerintézményben szervezünk nyílt órákat a tanév során, melyeket előzetes jelentkezést követően meg lehet látogatni. A nyílt órák időpontjáról Kapcsolat/Beiratkozás oldalunkon tájékozódhat.
A Bilingual Programot, ha nem is csak kiemelkedő, de jó képességű gyerekeknek ajánljuk. Az iskolai programban az évek előrehaladtával egyre nagyobb a magyar tanterv okozta teher, amelyet a két nyelven tanulás tovább fokoz. Ezért ez a program nem feltétlenül megfelelő minden gyermek számára. Ha a gyermeknek anyanyelvén fejlődési nehézségei lennének, nem javasoljuk a programot. Módszertanunkból adódik azonban, hogy a tanárok játékossá, élvezetessé igyekeznek tenni az órákat és általában a tanulást.
Azt tapasztaljuk, hogy sikeresebben veszik az iskolai elvárásokat azok a gyermekek, akik nyelvi alapozása az óvodai évek alatt megtörtént óvodai programunkban. A sikeres iskolai indulás érdekében a programunkon kívülről érkező gyermekek számára (igény szerint) nyelvi előkészítő foglalkozást indítunk.

Angolul éppen csak kezdeni tanuló 2. vagy 3. osztályos gyermek abban az esetben vehető fel, ha a gyermek nagyon motivált a nyelvtanulásra. A felzárkóztatás iskolaidőn kívüli magánórák keretében történhet, ha a gyermek szülei ezt felvállalják.

Magasabb osztályos tanuló esetén a Bilingual Programhoz csatlakozást nem javasoljuk, a szerintünk behozhatatlan hátrány miatt.
Nem szükséges, de hasznos, főként az első időszakban.
A Szőlőtő Alapítványtól teljesen függetlenül működünk: a kétnyelvű oktatási program kizárólagos használati jogát megvettük, aszerint oktatunk. Az eredeti program működtetése során kiderült az elmúlt években, hogy mely ponton igényel változtatást: nagyobb hangsúly az angol nyelvhasználat és az íráskészség gyakorlására; minden évfolyamra kiterjedő irodalmi elem, a Biligual Olvasóprogram bevezetése a szövegértés fejlesztésére; digitális készségfejlesztés a Going Digital program keretében. Ezek a változtatások 2014-től megtörténtek, melyek eredménye: összetettebb tudással rendelkező diákok, főleg a kulturális ismeretek tekintetében.