A Bilingual Általános Iskolai Program

Általános iskolai programunk, csakúgy, mint az óvodai, nagy hangsúlyt fektet a gyermekek minél tágabb idegen nyelvi környezetének megteremtésére, különösen elsőtől a hatodik osztályokban.

 
Mivel az angol nyelvet – és bizonyos mértékig, az ahhoz kapcsolódó kultúrát – majdhogynem minden iskolai tevékenység, tanóra és tanított anyag magába foglalja, az angol nyelv nagy részét a gyermekek folyamatosan, az anyanyelv megtanulásának folyamatához hasonlóan sajátítják el. E tekintetben, tanáraink folyamatos, a tanórák idején kívülre is értendő jelenléte – az iskolába érkezéskor, a szünetekben és az étkezések idején – alapvető fontosságú és sajnos sokszor nem kellőképpen értékelt hozzáadott értéke a programnak, főként alsó tagozaton.
 
Programunk egy másik megkülönböztető eleme, mely minden évfolyamon és tudásszinten jelen van, az egy személy/egy nyelv párban tanítási modell vagy más néven, családi modell. Ennek mikéntje egyszerű: a magyar anyanyelvű tanár csak magyarul beszél, a Bilingual tanár pedig – akinek anyanyelve az angol vagy esetenként egyenlő súllyal kétnyelvű – csak angolul beszél. Ezen felül, tanáraink nem mutatják, még passzív módon sem, ha történetesen értenének magyarul. Ez teszi lehetővé, hogy programunkban maximalizáljuk az idegen nyelvi környezet megteremtését és az abból fakadó nyelvtanulási lehetőségeket.
 
Természetesen, az általános iskolai programunkba való belépés meglehetősen nagymértékű szervezettséget visz a gyermekek életébe, így az első osztálytól kezdve, de a harmadik évtől különösképpen, a tanulók egyre több módon sajátíthatják el az angol nyelvet. A lexikális tudás célorientált és folyamatos tanulása az első osztályban kezdődik, ahol az írás és olvasás az év végén kapcsolódik a munkába, de a tanulás állandó részévé csak a második osztálytól válik, (a gyermekek magyar nyelvi készségeinek és tudásának zavartalan biztosítása érdekében), ezért a nyelvtani szerkezetek a harmadik osztálytól kerülnek egyre részletesebb bemutatásra.
 
Ám a metodika, mellyel dolgozunk – amivel célt érünk – lényegében a program egésze alatt, mindvégig ugyanaz marad. A TEFL (Az angol, mint idegen nyelv oktatása) tudásanyagát és technikáit a CLIL (Tartalmi és nyelvi integráció a nyelvoktatásban) logikájával és metodikájával összefonva használjuk úgy,hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik az angol nyelvet mind beszélt, mind írott, mind olvasott formában nagy magabiztossággal használják; olyan fiatalokat, akik évekkel meghaladják kortársaik tudását, olyan fiatalokat, akik külföldön tanulhatnak, utazhatnak vagy akár munkát vállalhatnak – mindezt száz százalékosan megélve.
 
KAPCSOLAT BEIRATKOZÁS

Áttekintés – alsó és felső tagozat

Honnan tudhatjuk, hogy célunkat elértük? Mennyire sikeresek a diákjaink? Elegendő-e az, amit tanulnak? Ezek a kulcsfontosságú kérdések azok számára, akik már részt vesznek programunkban és azok számára, akik fontolgatják, hogy csatlakozzanak-e.
 
A Bilingual a Cambridge-i egyetem angol nyelvi szintfelmérési eszközeit (University of Cambridge English Language Assessment) használja annak érdekében, hogy külső mércéhez hasonlítsa tanulói tudását. Ez a tesztrendszer világszerte élen jár az angolon kívül más nyelvet beszélők angol nyelvi tesztjeinek összeállításában, mely tesztek és azok felkészítő, illetve kiegészítő anyagai mindig igen aprólékos gondoskodással készülnek minden korosztály számára (egészen 7-8 éves kortól felnőtt korig). Egy kétnyelvű oktatási program sikerességének mérésére nincs jobb mód, mint ezek a szintfelmérő eszközök.
 
Tanulóinkat a második osztály végén kezdjük el tesztelni a Young Learners Exams (Tesztek fiatal tanulók részére) három éves tesztsorozatának felhasználásával, mely tesztrendszert kimondottan e korosztály számára fejlesztettek. Ezt követően, ötödik osztálytól kezdjük el a For Schools (Felső tagozatosoknak) sorozatot, mely megint csak a megfelelő életkori sajátosságok figyelembevételével készül), és végül az FCE For Schools B2 (First Certficate in English felső tagozatosoknak B2) szintű nyelvvizsgával zárunk a nyolcadik osztály végén.
 
A felkészítés a tanév során folyamatosan, integrált módon történik, mely azt jelenti, hogy a fejlesztés minden tantárgy és minden tanóra részeként valósul meg, mint a Bilingual program része. Mindemellett, az angol nyelvi és irodalmi órák a tutorial foglalkozásokkal (különórákkal) együtt, még intenzívebb nyelvtanulási lehetőséget biztosítanak. Ezen kívül a heti öt angol nyelvóra egyike a Cambridge vizsga felkészítő anyagára és próbavizsgák lebonyolítására épül, azért, hogy a diákokat felkészítsük arra, hogy ebben az egységes tesztrendszerben magabiztosan mozogjanak.
 
Végezetül tanáraink a tavasz végén záró próbavizsgát bonyolítanak le, mely minden részletében megfelel a szigorú, hivatalos vizsgaszabályoknak, hogy megállapítsák egy-egy évfolyam tudásszintjét. Ezzel egyidejűleg egyéni vagy párban történő, szóbeli vizsgák is sorra kerülnek április és május hónapokban az angol órák, illetve a tutorial foglalkozások keretében.
 
Fentiekhez kapcsolódóan további információt találhatnak az alábbi leírásban:
 
Nyelvvizsgarendszer leírása – Hogyan használjuk a nyelvvizsgát, mint összehasonlító eszközt?
A Bilingual program részét képezi minden tantárgy az alsó tagozaton (kivétel a hit- és erkölcstan tárgyak és természetesen a magyar nyelv és irodalom). A párban tanítási modell folyamatosan érvényesül minden tanórán, ahol az egy személy/egy nyelv-szabályt követjük, igen sok lehetőséget biztosítva ezzel a diákok számára a nyelvi kódváltásra, mivel figyelmüket így gyakran kell az egyik tanárról a másikra összpontosítaniuk, mindkét nyelv egyenlő arányú jelenléte mellett. Más a helyzet az angol órákon, ahol szakmai szabályzatunk megkívánja, hogy mindkét tanár – az angol anyanyelvű és a magyar anyanyelvű is – kizárólag angol nyelven kommunikáljon a gyermekekkel a tanórán.
 
Programunk további kulcsfontosságú jellemzője a tutorial foglalkozás (különóra). Ezek kötelező jellegű, heti egy alkalmas, délutáni foglalkozások, alsó tagozatban 4-8 fős csoportokban. Eltérően az angol nyelvi órákra felosztott csoportoktól, a tutorial foglalkozások csoportösszetételét gyakran a nyelvi szint alapján alakítjuk. Általában ezek a kiscsoportos foglalkozások remek lehetőséget biztosítanak mind az olvasás, mind pedig további kommunikációs készségek fejlesztésére vagy tesztekre való felkészítésekre.
 
A legmesszebbmenőkig követjük a magyar oktatási tradíció azon vonalát, mely a tanárt és a gyermekeket az alsó tagozat mind a négy évére együtt tartja. Ez a szerep az angol osztályfőnök személyére hárul (Main Class Teacher), akinek felelőssége minden alaptantárgy (matematika, környezetismeret, angol nyelv és tutorial foglalkozások) tanítása, a szünetek, étkezési idők, kirándulások, erdei iskolák, év végi videofelvételek, személyes véleményezések, színpadi bemutatók és minden más iskolával kapcsolatos tevékenység biztosítása – mindemellett azonban fő felelőssége a diákok angol nyelvi fejlesztése.
 
Végül, de nem utolsó sorban, a Bilingual igen fontos összetevője az Olvasóprogram, mely az első évfolyam során, késő tavasszal kezdődik. Ennek pontos indítási ideje a magyar tanárral együttműködve kerül meghatározásra, abból a célból, hogy elkerüljük a zavaró hatásokat a gyermekek anyanyelvéhez kapcsolódó olvasási vagy írásbeli készségeik elsajátításában. Ez a program igazán a második évfolyamban indul meg teljes mértékben és ezután végig is követi a tanulók életét egészen az általános iskolai éveik végéig. Alsó tagozaton az olvasás az angol tanórák és a tutorial foglalkozások keretében történik.
Felső tagozatos programunk 5. és 6. osztályban nagyban megegyezik az alsó tagozatos programunkkal. A párban tanítási modell folyamatosan érvényesül minden tanórán, ahol az egy személy/egy nyelv-szabályt követjük. Itt is, mint az alsó tagozaton, igen sok lehetőséget biztosítva ezáltal a diákok számára a nyelvi kódváltásra, mivel figyelmüket így gyakran kell az egyik tanárról a másikra összpontosítaniuk, mindkét nyelv egyenlő arányú jelenléte mellett.
 
A program hasonlóképpen nem változik az angol nyelvi órák tekintetében, ahol szakmai szabályzatunk megkívánja, hogy mindkét tanár – az angol anyanyelvű és a magyar anyanyelvű is – kizárólag angol nyelven kommunikáljon a gyermekekkel a tanórán.
 
Programunk kulcsfontosságú eleme marad a tutorial foglalkozás (különóra). Úgy, mint alsó tagozaton, ez kötelező jellegű délutáni foglalkozás, 4-8 fős csoportokban; viszont heti két alkalommal tartjuk őket a felső tagozat 5. és 6. osztályában. Eltérően az angol nyelvi órákra felosztott csoportoktól, a tutorial foglalkozások csoportösszetételét gyakran a nyelvi szint alapján alakítjuk. Általában ezek a kis csoportos foglalkozások remek lehetőséget biztosítanak mind az olvasás, mind pedig további kommunikációs készségek fejlesztésére vagy az angol, illetve országismeret tesztekre való felkészítésre.
 
Az angol osztályfőnök-alapfelállás (Main Class Teacher) néhány változtatáson megy keresztül a felső tagozaton. Míg alsóban az osztályfőnök tanít minden alaptantárgyat, felső tagozaton a tanárok szakosodnak (mint ahogy a magyar rendszerben is). Ezért felső tagozaton az angol osztályfőnök (Main Class Teacher) az angol tanár. Ő tanítja az angolt és tart tutorial foglalkozásokat és/vagy vizsgafelkészítőket, illetve országismeret órákat. A többi tantárgy felosztódik több más tanár között. Lehetőségeink szerint persze igyekszünk az angol tanárokat a felső tagozat teljes, négyéves periódusában az osztályukkal tartani. Az angol osztályfőnöki szerepet betöltő személy felelős az év végi riportokban szereplő, személyes véleményezésekért, kirándulásokért és más, közös osztály-tevékenységekért.
 
A Bilingual Olvasóprogram változatlanul folytatódik a felső tagozaton, ahol az olvasás az angol és országismeret órák keretében, illetve a tutorial foglalkozások során történik. Itt arra is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy ne átdolgozásokat és egyszerűsített szövegeket, hanem eredeti, angol nyelvű irodalmi műveket használjuk az angol nyelvterület országaiból. Természetesen, tanáraink a korosztályoknak és szinteknek megfelelő szövegeket választottak; ezen felül úgy tanítják ezeket a szövegeket, hogy azok élvezetesek és érthetőek is legyenek diákjaik számára.
 
Programunk sok tekintetben állandó marad a felső tagozat évei alatt is. Ugyanakkor, van néhány kulcsfontosságú különbség a Bilingual 5. és 6. osztályos programja és a 7. és 8. osztályos programja között. Lényegében, az 5. és 6. osztállyal fejeződik be az önállóbb nyelvtanulásra való felkészülés, melyre a 7. és 8. évben már képesek a diákok.
 
A legjelentősebb változás a 7. és 8. osztályban a hangsúly áttevődése a természettudományos tárgyakra. 7. és 8. osztályban együtt tanítjuk a biológia tantárgyat magyar partnerünkkel, de nem mindegyik természettudományos tantárgyat tanítjuk párban.Azokat a tárgyalat, melyeket nem tanítunk párban délelőtt, angol anyanyelvű tanáraink speciális természettudományos tutorial foglalkozások keretében a délutáni órákon tanítják. Ezek kötelező jellegű, 45 perces órák, melyeket heti két alkalommal tartunk az egész osztálynak.
 
Ezzel kettős célunk van. Az egyik abból adódik, hogy a felső tagozatos tanulók, kiváltképpen a 7. és 8. osztályosok, túlterheltek a Magyar Nemzeti Alaptanterv által előírt tananyag mennyisége miatt, főleg a természettudományos tárgyak tekintetében. Ennek okán teret és időt kell engednünk arra, hogy az ismeretanyagot a tanárok meg tudják tanítani és a diákok meg tudják azt tanulni magyarul. (Mivel programunk állami iskolákban működik, a magyar állami oktatási elvárások elsőbbséget kell, hogy élvezzenek.) Ez különösen azért fontos, hogy a diákok versenyképességüket meg tudják őrizni és ily módon biztosítani tudják helyüket az általuk kiválasztott négy éves középiskolában.
 
A másik, hogy olyan természettudományos tutorial foglalkozásokat tartsuk, melyek tartalma a kilencedik évfolyamon induló középiskolai/egyetemi felkészítő programunk elvárásainak megfelelően készíti fel a diákokat. Itt a nem-tradicionális keretű és elvárás-rendszerű – akár egyéni vagy együttműködést igénylő – feladatok lesznek előtérben, hogy diákjaink minél felkészültebben kezdhessék meg egyetemi tanulmányaikat (és/vagy az életüket általában a munka világában). A délutáni természettudományos témákat tanító tanárok, ennek érdekében, a mai világgal meglévő, valós és aktuális kapcsolatokra összpontosítanak és sok csoportos, illetve páros munkát bíznak a diákokra laboratóriumi kísérletek, előadások, viták és sok más kreatív, gyakorlatias és kihívást jelentő munka formájában, csakúgy, mint azt a délelőtti órák során teszik – mindezt az angol nyelv elsajátításának érdekében az adott tantárgyon keresztül.
 
Nyilvánvalóan, minden tárgy esetében ezt tesszük: a tantárgyat használjuk fel, mint közvetítő eszközt arra, hogy tovább szélesítsük és mélyítsük az angoltudást. Bár az értékelések rendszeresek és igen sok fogalmat és lexikális tudást adunk át, hisszük, hogy a természettudományos tutorial foglalkozásaink lehetőséget adnak számunkra, hogy ezt a célt más módon és hatásosabban érjük el a magyar állami rendszerhez viszonyítva, nagyobb előnyt szolgáltatva a diákoknak és a programnak.
 
Összegezve, a természettudományos tárgyakra vonatkozó hangsúly-áttevődés reális és elérhető célok kitűzését teszi lehetővé a programban résztvevő gyermekek számára úgy, hogy mindeközben, egyrészt lendületes nyelvi fejlődésük továbbra is biztosított, másrészt pedig ez úgy történik, hogy nem akadályozza őket semmi a magyar tananyag magas szintű elsajátításában (mely utóbbi igen fontos szempont a közeledő középiskolai felvételik miatt).
 
A másik jelentős változás a 7. és 8. osztályokban, hogy a tutorial foglalkozásokat vizsgafelkészítő foglalkozások váltják fel. Ezek kötelező jellegű, 45 perces, heti két alkalmas foglalkozások az egész osztály számára azzal a céllal, hogy segítsék a diákok B2 szintű (Cambridge First Certificate) nyelvvizsgára való felkészülését a nyolcadik osztály végén.
 
A B2 szintű nyelvvizsga közeledtével a diákoktól már sokkal nagyobb nyelvi önállóságot várhatunk és itt már különösebb nehézségek nélkül tudnak érvényesülni egynyelvű környezetben. A hangsúlyok és a program sajátosságainak bizonyos mértékű változtatásának okai: hogy megteremthessük az alapokat a középiskolai programunkban való részvételhez, a diákok sikeres Cambridge nyelvi felmérőjéhez (Cambridge Language Assessment), illetve, hogy a programban résztvevő gyermekek reális és elérhető célokat tűzhessenek ki maguknak. Célunk, hogy mind nyelvi, mind pedig kulturális szempontból kiegyensúlyozott tudású diákokat neveljünk és ugyanakkor, hogy olyan tanulási környezetet teremtsünk meg, ahol a siker reálisan elérhető és ahol a diákoknak rendelkezésre áll minden eszköz, hogy céljaikat elérhessék, mind a Bilingual programon-on, mind pedig további magyarországi tanulmányaik keretein belül.
A Bilingual igen fontosnak tartja kizárólag olyan tanárok foglalkoztatását, akiknek az angol az anyanyelve vagy, esetenként, kétnyelvűként beszélik azt. Tanáraink specializációja az angol, mint idegen nyelv tanítása (TEFL), tanítói vagy tanári végzettséggel rendelkeznek, illetve sok esetben mindkettővel. A felső tagozaton tanító tanáraink szaktanárok is. Ez az erős háttér, felkészültség és tapasztalat lehetővé teszi munkatársaink számára, hogy a programunk alapját képező szemléletmódok és technikák összességét alkalmazzák. Kizárólag angol anyanyelvű tanárok alkalmazásával, valamint az angol, mint idegen nyelv tanítása (TEFL) és a Tartalmi és nyelvi integráció a nyelvoktatásban (CLIL) módszertanok használata lehetővé teszi, hogy diákjaink ne iskolai tantárgyként éljék meg az angol nyelvet, hanem inkább, mint egy természetes, kommunikációs eszközt, ami egyszerűen része a mindennapi életnek.
 
Fontosnak tartjuk munkatársaink továbbképzését is, segítve ezzel, hogy kiemelkedő módon tudják feladatukat teljesíteni ebben a különleges tanítási környezetben, melyet e sajátos, állami – magán kapcsolat hozott létre. Ezért tartunk orientációkat a programba újonnan kapcsolódó tanároknak, a házon belüli óralátogatások és továbbképzések mellett. Ezeken túl, az tagozatvezető és a csapatvezetők (Team Leader) külsős továbbképzőnkkel évente többször tréningeket és óralátogatásokat szerveznek, ahol a szakmai megfigyelést szakmai visszajelzés követi. Mi ebben látjuk a további szakmai fejlődés lehetőségét tanáraink számára, valamint hogy az általunk nyújtott szolgáltatást még magasabb színvonalra emeljük.
A fenti áttekintés összefoglalja a Bilingual Program lényegét, ahogy az minden partnerintézményben alkalmazásra kerül. Azonban, programunk bizonyos mértékig az iskolák adottságainak megfelelő, testre szabott verzió valósul meg. Ha további információra lenne igénye, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adott iskola koordinátorával.
 
Anthony J. Laudadio
 
Oktatási vezető – általános iskola

 

Így működünk a gyakorlatban

 

Tanév végi beszélgetések

Minden tanév végén a Bilingual Program összes tanulója angol anyanyelvű osztályfőnökével egyéni tanév végi beszélgetésen vesz részt. Ennek jó példája a következő két videó. Katinka összeállításához az 1., 3., 5. és 8. osztály év végi beszélgetéseiből, Matyi videója pedig az 1., 3., 6. és 8 év végi beszélgetésekből lett össze ollózva. A videókon tisztán lehet követni, hogy fejlődött és változott angol nyelvhasználata az évek során. Mindkét tanuló háromévesen kezdte óvodai programunkat; egyik család sem élt külföldön és egyik család sem kétnyelvű. Tehát, bár Matyi és Katinka is nagyon jó tanuló, sok tekintetben átlagos képviselői programunknak.

 

Katinka, 2008-2016
Matyi

 

 

Párban tanítás / Co-teaching

Ezek a felvételek jól illusztrálják, mit értünk az alatt, hogy programunk kétnyelvű. Párban tanítunk: egy tanórán számtalanszor váltunk nyelvet, a gyerekek pedig az adott feladathoz rendelt nyelvet használják – míg a tanárok aktívak maradnak az órán, függetlenül attól, hogy vezető vagy támogató szerepet töltenek be. A filmek jó példái az alkalmazott módszertan bemutatásának is. Interaktív, élvezetes és kommunikációra ösztönző feladatokat részesítünk előnyben. Integráljuk a tartalmat és a nyelvet, hogy angol nyelvben, kultúrában és tantárgyi tartalomban gazdag közeget teremtsünk – így válhasson tanulóink számára az angol nyelv – tantárgy helyett – elsősorban élvezetes kommunikációs eszközzé.

 

2a matematika

A matematika órai részletben célzott összefoglaló órát láthatunk, olyan feladatokkal, melyeket a matematikai tartalom és nyelv gyakorlására terveztek. Láthatunk kétféle tanári tananyag-ismertetést valamint nyelv váltást miközben a tanulók tartják az angol beszédet az épp megfelelő nyelvi instrukciók alapján.

 

4a természetismeret

Ez a természetismeret óra részlet szintén programunk alapelveit demonstrálja, vagyis a tanuló központú, kommunikációra építő tanítást, csoportban és párban végzett feladatokkal. Mindemellett mozgásban vannak és kiadott anyagokat használnak fel mindeközben önmagukat ellenőrzik ezzel is kihangsúlyozva a tanárok kommunikációt elősegítő szerepét az órákon. A digitális eszközökkel és felületekkel való munka használata itt is bemutatja a nyelvi célok és támogató eszközök használatát.

4a matematika

Ez a videó szintén egy kíváló példa a párbantanításra vagy más néven a kétnyelvű család modellezésére. Itt a tanárok új anyagot ismertetnek a párban tanításos módszerrel, tananyag ismétlés nélkül. A tanulók intellektuális és fizikális szinten is bevonódnak a feladatmegoldásba, mindemellett példát láthatunk csoportos feladat végzésre, nyelvi támogató eszközökre és egy alapvetően aktívan résztvevő osztályra.

1a matematika
4a mese

 

 

4a matematika

 

Teaching English as a Foreign Language

 

Azért választottuk ezt az EFL (angol mint idegen nyelv) videót, mert jól példázza a tanuló-központú tanítást az egynyelvű órákon ahol a tanár célja, hogy minél több beszédre, gondolkodásra és élvezetes, aktív felfedezésre és tanulásra teremtsen lehetőséget. Szintén bemutat egy olyan órai feladatot ahol a tanulási folyamat a tartalomba ágyazva történik, ezáltal a hangsúlyt az autentikus, valódi tartalommal bíró nyelvhasználatra helyezi. Ez is egy kulcsfontosságú eleme programunknak, hiszen nálunk az angol nyelv nem tantárgy hanem kommunikációs eszköz.

 

 

2a angol
3a angol

 

 

4a angol
4a angol

 

 

 

Kiscsoportos foglalkozások / Afternoon Tutorials

A Tutorial (kiscsoportos foglalkozás) ideális csoportkialakítás a tanulók készségeinek és tudásának megerősítésére és továbbfejlesztésére. Az első kisfilmben, melyet 2016 novemberében vettük fel, tipikus alsó tagozatos (jelen esetben első osztályos) 4 fős csoportot láthatunk, ahol a gyerekek matematikai feladatokat gyakorolnak angol anyanyelvű tanárukkal. A hangsúly a matematikai fogalmakon és kifejezéseken van, sőt, a kiejtésen is.

Mathematics

 

A második részlet ugyanazon Tutorial foglalkozáson készült, melynek középpontjában a beszédkészség fejlesztése áll, és egyúttal az adott hét tanóráinak szókincsét tekinti át. Gyors, passzív befogadó tevékenységet aktív beszéd követ. Fontos megjegyezni, hogy a gyerekek a fő információt angolul adják át egymásnak, ahelyett, hogy visszatérnének anyanyelvükhöz. Miss Jenny megszólítást alkalmaz, hogy a feladaton tartsa a gyerekek figyelmét és energiáit.

Speaking Skills

 

Megyeri Úti Általános Iskola

 

A videón látható első osztályos tanulók itt 3 hónapja vesznek részt a programban, de már érdemben kommunikálnak a tantárgy anyagáról két nyelven, mind a magyar, mind az angol anyanyelvű pedagógussal.