Hogyan lehet bekerülni a Bilingual Programba?

Gyermeke óvodás korúnak számít, ha 3-6 éves.

A Százszorszép és Színes Gyerekkert Óvodákba az előjegyzési folyamat részleteiről és a teendőkről partneróvodáink weboldalain tájékozódhatnak:
http://www.szazszorszepovi.hu/hu/jelentkezes

Szülői tájékoztató várható időpontja: 2021. március
(A tavalyi dátumokat frissítjük, amint meghatározásra kerülnek).

-    Az Óbudai Százszorszép Óvoda és Színes Gyerekkert Óvoda csak kerületi lakosokat fogad.  Körzete kiterjed a teljes III. kerületre.
-    A felvételekről az intézményvezető dönt.

Az óvodákba való bekerüléshez az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
•    a gyermeknek augusztus 31-ig be kell töltenie 3. életévét,
•    szobatisztának kell lennie,
•    az egyik szülőnek és a gyermeknek III. kerületi lakcímmel kell rendelkeznie, mely lehet ideiglenes is. Ehhez minden esetben szükséges a védőnő igazolása arról, hogy életvitelszerűen a megadott lakcímen lakik a gyermek.
 
Jelentkezés után egy hónappal e-mail-en kap majd értesítést, hogy felvették-e gyermekét az óvodába vagy sem.
 
Óvodai Idegen nyelvű támogatás
Részletes információért KATTINTSON IDE!


Amennyiben gyermeke már óvodás, más óvodából jelentkezne át vagy külföldről költözne Magyarországra:

-    A későbbi bekerülés feltétele, hogy megüresedett-e korábban betöltött hely a gyermeke életkorának megfelelő csoportban.
-    Az óvodában használt két nyelv közül a gyermeknek legalább az egyiket anyanyelvi szinten szükséges beszélnie bekerüléskor.
-    Érdeklődését Kapcsolatfelvételi lap kitöltésével jelezheti.

A Bilingual Program általános iskolai partnerei közoktatási intézmények, ezért a felvételi döntéseket az iskolák intézményvezetése hozza meg. Az iskolai beiratkozási folyamattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat ide gyűjtöttük össze.

Honnan tudhatom, hogy gyermekem iskolaköteles korú?

A gyermek iskolaköteles, ha 6. életévét augusztus 31-ig betölti.

Honnan tudhatom, hogy gyermekem iskolaérett?

6 éves gyermek csak indokolt esetben maradhat az óvodában, az iskolaérettségről az óvodapedagógusok tájékoztatják a rájuk bízott gyermekek szüleit. Az iskolaérettség hiányáról szükség esetén a Nevelési Szakszolgálat dönt az óvoda és/vagy a szülő kérésére.

Bármelyik iskolába beírathatom a gyermekem?

Az iskolaköteles gyermeket a lakóhelye szerinti kötelező felvételt biztosító iskola veszi fel, de lehetséges másik intézményt választani.

A Bilingual Program általános iskolai partnerei közoktatási intézmények, ezért az általános iskolai beiratkozás a közoktatási intézményekre vonatkozó szabályok szerint történik, melyet a „20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szabályoz.

11. 22. § (7) bekezdés

-    (7) *  Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

Honnan tudhatom, hogy lakóhelyem szerint melyik iskolához tartozunk?

A körzetekhez tartozó utcajegyzék az önkormányzatok weboldalán megtalálható.

Bekerülhet gyermekem a Bilingual Programba, ha lakóhely/tartózkodási hely szerint nem tartozik az iskola körzetébe?

Amennyiben a család másik iskolát választ, számítania kell arra, hogy az intézmény elsősorban a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint a körzetébe tartozó gyerekeket veszi fel.

-    Óbudán (Budapest, 3. kerület) két partneróvodában is tanulnak gyermekek a Bilingual Óvodai Programban, a Bilingual Programba kerülés lehetőségének prioritási sorrendje:

A gyermek:
1.    a választott iskola körzetéhez tartozó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik
2.    a Százszorszép/ Színes Gyerekkert Óvodából érkezik és a szülő 2021. február 1-ig nyilatkozott a választott iskoláról
3.    nagyobb testvére már a Bilingual Programban vesz részt a választott iskolában
4.    angol nyelvi előképzettsége, ha nem a Százszorszép/Színes Gyerekkert Óvodából érkezik
5.    részt vett a Bilingual angol nyelvű előkészítőjén (2021-ben: amennyibben a járványhelyzet megengedi a tanfolyam megtartását)

-    Budakeszi: Bekerülés a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint.

-    Megyeri: Bekerülés a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint.
Ezen belül az intézményvezetés a korábban leadott Szándéknyilatkozatok érkezési sorrendjét is figyelembe veszi. A Szándéknyilatkozat űrlapja az iskola weboldaláról letölthető.

Mi történik túljelentkezés esetén?

Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.

Szükséges-e nyelvi előképzettség az általános iskolai tanulmányok megkezdéséhez a Bilingual Programban?

Nem szükséges, de a bekerülésnél előnyt jelenthet.
Az angol anyanyelvű tanárok teljesen elölről kezdik az angol nyelv oktatását és a haladás ütemét a gyerekekhez igazítják.

Szervez-e a Bilingual előkészítőt a nem partneróvodákból érkező gyerekek számára?

Az elmúlt években szülői igény szerint szerveztünk. 2021-ben a járványhelyzettől függ, hogy elindíthatjuk-e az előkészítő foglalkozásokat.

Ha megtartható az előkészítő:
A foglalkozásokat március-május időszakban, 10-12 alkalommal, heti egyszer, délután 4 órától, kedd-szerda-csütörtök napok valamelyikén angol anyanyelvű tanár tartja. A tanfolyam díja 25.000 Ft, mely az első a szolgáltatási díjból 100%-ban levonásra kerül felvételt nyert gyermek esetén.

Mikor kell beíratnom a gyermeket az iskolába?

A beiratkozás központilag kijelölt beiratkozási napokon zajlik. (2021-ben: április 15-16.)
A beiratkozás pontos teendőiről az iskolák weboldalukon tájékoztatják az érdeklődő szülőket.

A felvételi döntések meghozatala után az intézményvezetés tájékoztatja a felvett gyerekek szüleit és a Bilingual Programot is. A Bilingual Program képviselője ekkor felveszi a kapcsolatot az iskolába felvételt nyert gyermekek szüleivel, szerződéskötés céljából. A Bilingual Program kétnyelvű oktatási szolgáltatást nyújt, a szolgáltatási díjakról itt tájékozódhatnak:
https://bilingual.hu/hu/arak

Szükséges-e angolul/magyarul tudnia gyermekemnek a Bilingual Programba kerüléshez?

Az általános iskolai tanulmányok megkezdéséhez legalább az egyik tanított nyelv életkornak megfelelő magas (közel anyanyelvi) szintű ismerete szükséges.

Hány első osztály indul?

Az iskola adottsága szabhatja meg ennek lehetőségeit. Az intézmények igyekeznek a felmerülő igények szerint indítani az osztályokat.

Kik lesznek a tanító nénik?

Általában a 4.a osztály osztályfőnöke lesz az elsős tanító. Partnerintézményeink a szülői tájékoztatókon mutatják be a leendő első osztály tanítóit – amennyiben ez a döntés már megszületett.

Hány angol anyanyelvű tanára lesz a gyermekemnek?

Lesz egy angol anyanyelvű osztályfőnöke és még egy angol anyanyelvű tanára a bontott csoportos angol órákon első osztályban, esetleg néhány szaktanár (pl ének-zene, testnevelés). Később tantárgyakhoz kapcsolódó szaktanárok is tanítják a gyerekeket.

Gyermekem már iskolás, iskolát szeretnénk váltani.

-    Kérjük, töltse ki a Kapcsolatfelvételi űrlapot, benne jelölje meg gyermeke születési adatait és lakcímét.
-    Ennek alapján felvesszük a kapcsolatot a választott iskolával, hogy van-e szabad hely az osztályban.
-    Ha van szabad hely, angol anyanyelvű oktatási vezetőnk egy barátságos interjú keretében felméri gyermeke angol nyelvtudását, mivel az a tapasztalatunk, hogy az érkező gyerekek angol nyelvi szintje leggyakrabban alacsonyabb a Bilingual Programban tanuló gyerekekéhez képest. Ha oktatási vezetőnk úgy ítéli meg, hogy nincs lemaradás vagy behozható, akkor javasolja a gyermek csatlakozását a Bilingual Programba az intézményben.
-    Az iskolába átiratkozás része szerződéskötés a Bilingual Programot működtető Bilingual Nonprofit Kft-vel. Az átiratkozás az első szolgáltatási díj megfizetésével zárul.

Külföldön élünk, hamarosan Magyarországra költözünk. Mi a teendőnk, ha szeretnénk, hogy gyermekünk a Bilingual Programban tanuljon?

-    A Bilingual Program nyelve az angol és a magyar. Amennyiben a család úgy dönt, hogy fontos a gyermeknek mindkét nyelvet és kultúrát magas szinten ismerni, ebben az esetben érdemes a Bilingual Programhoz csatlakozni.
-    Kérjük, töltse ki a Kapcsolatfelvételi űrlapot, benne jelölje meg
--gyermeke születési adatait,
--lakcímét
--az országot, ahonnan érkezik,
--angol, illetve magyar nyelvi szintjét.
-    Ennek alapján felvesszük a kapcsolatot a választott iskolával, hogy van-e szabad hely az osztályban.
-    Ha van szabad hely, az iskola felméri a gyermek tantárgyi tudását és magyar nyelvi szintjét. Tapasztalatunk szerint az országok oktatási rendszerei következtében lehetnek különbségek a gyerekek tantárgyi tudásában.
-    Angol anyanyelvű oktatási vezetőnk egy barátságos interjú keretében felméri gyermeke angol nyelvtudását (amennyiben angol anyanyelvű, ismerkedés céljából beszélgetnek).
-    Az iskola- és országváltás leggyakrabban terhet jelent a gyerekek számára, ezért a további terhek csökkentése érdekében csak akkor javasolja az iskola és a Bilingual a gyermek csatlakozását a Bilingual Programba, ha lemaradását behozhatónak ítéljük meg.
-    Az iskolába átiratkozás része szerződéskötés a Bilingual Programot működtető Bilingual Nonprofit Kft-vel. Az átiratkozás az első szolgáltatási díj megfizetésével zárul.

 

Középiskolások számára a speciális kétnyelvű Bilingual Program kizárólag a kéttannyelvű Európa 2000 Gimnáziumban érhető el. Célunk, hogy európai műveltségű, képzettségű és gondolkodású, széles látókörű fiatalokat neveljünk, akik a tanulmányaik ideje alatt felsőfokú nyelvtudásra tesznek szert, amit magabiztosan és felszabadultan használnak.

Bővebb információt IDE KATTINTVA talál.

Beiratkozással kapcsolatos dátumok

 

Óvodai előjegyzés (digitalis)

2020. április 2-17.

Az előjegyzési folyamat részleteiről és a teendőkről a partneróvodáink weboldalán tájékozódhatnak:

http://www.szazszorszepovi.hu/hu/jelentkezes

A beiratkozás menetéről bővebb információt a 'beiratkozási folyamat' fülre kattintva talál!

Tájékoztató + tanító nénik bemutatása leendő 1. osztályos gyermekek szüleinek

2021.03.08. hétfő 17:00

Nyílt órák leendő 1. osztályos gyermekek szüleinek

2021.03.10. és 24. 9:00-11:00

Beiratkozás

2021. április 15-16.

Leendő 1. osztály szülői értekezlet az osztálytanítóval az iskolában

2021. május 31. hétfő 17:00

A beiratkozás menetéről bővebb információt a 'beiratkozási folyamat' fülre kattintva talál!

Tájékoztató + tanító nénik bemutatása leendő 1. osztályos gyermekek szüleinek

2021.02.11. csütörtök 17:00 - a regisztrációhoz KATTINTSON IDE!

Beiratkozás

2021. április 15-16.

Leendő 1. osztály szülői értekezlet az osztálytanítóval az iskolában

2021. május 31. hétfő 17:00

A beiratkozás menetéről bővebb információt a 'beiratkozási folyamat' fülre kattintva talál!

2021.

ONLINE Tájékoztató leendő első osztályos gyermekek szülei részére, IDE KATTINTVA tud regisztrálni.

Január 20.

Nyílt órák és Iskolacsalogató foglalkozás: a vírushelyzet függvényében adunk további tájékoztatást.

Beiratkozás

Április 15-16.

Leendő 1.a osztály szülői értekezlet az osztálytanítóval az iskolákban

Május

Welcome Party a beiratkozott első osztályosok részére az iskolában

Május

A bekerülés fontos feltétele, hogy a jelentkező gyermekeknek rendelkezniük kell budakeszi lakcímkártyával.

A beiratkozás menetéről bővebb információt a 'beiratkozási folyamat' fülre kattintva talál!

ONLINE Szülői tájékoztatók leendő első osztályos gyerekek szüleinek

2021.

Január 6.

Február 3. 

Március 3.

Április 7. A szülői tájékoztatóra IDE KATTINTVA tud regisztrálni

A beiratkozás menetéről bővebb információt a 'beiratkozási folyamat' fülre kattintva talál!

 • Január 23. 10:00 - Központi írásbeli vizsga iskolánkban

Február 8. - Írásbeli vizsgák eredményei

Február 19. - Jelentkezési lapok elküldésének határideje

Február 24. - Március 12. - Szóbeli felvételi (még nincs kitűzve pontos nap)

Március 16. - Iskola nyilvánosságra hozza a felvételi jegyzéket

Április 30. - Felvételi eredmények kihirdetése

A beiratkozás menetéről bővebb információt a 'beiratkozási folyamat' fülre kattintva talál!

 
Tanulók

A ház események nagyon izgalmasak voltak és rengeteg hasznos információt tanultunk minden egyes témakörben, amit sosem fogunk elfelejteni.

Szülő

Én nagyon büszke, boldog és elégedett vagyok és ahogy már sokszor kihangsúlyoztuk, a legjobb döntésünk volt, hogy a Bilingual Programot választottuk 12 évvel ezelőtt! :)

Tanuló

Szeretném megköszönni a sok segítséget és támogatást, amelyet az elmúlt 8 éven keresztül nyújtottál az órákon. Úgy gondolom, hogy a segítséged nélkül nem jutottam volna ilyen messzire.

 
Szülő

Annyira szuper a suli és az Önök programja, hogy el sem tudom képzelni, hogy máshol tanuljon a kislányom.

Szülő

Nagyon hatékony módszerrel tanítanak, a kislányom “szivacsként” szívja magába az angol nyelvet​,​ és ami a legfontosabb​,​ élvezi minden egyes percét az órának.

Szülő

Kedves Bilingual Team! Ezúton szeretnék beszámolni arról, hogy Süle Katinka és Süle László zökkenőmentesen beilleszkedett egy-egy amerikai középiskolába.

 

Kapcsolatfelvételi űrlap

Érdeklődését, kérdését az alábbi űrlap kitöltésével jelezheti, melyre hamarosan visszajelzünk.

A beiratkozással kapcsolatos dokumentumokat megtalálja a letöltések menüpont alatt.

Kapcsolatfelvételi űrlap


[Mely intézmény(ek) iránt érdeklődik ? Több intézmény is jelölhető !]
[Mikorra tervezi az iskola-/óvodakezdést ?]