Mióta létezik a program?

A program 2000 óta működik, a cég elődje 2000 óta létezik.

Cégük/programjuk megegyezik a Szőlőtő Alapítvány programjával?

A  Szőlőtő Alapítványtól teljesen függetlenül működünk: a kétnyelvű oktatási program kizárólagos használati jogát megvettük, aszerint oktatunk. Az eredeti program működtetése során kiderült az elmúlt években, hogy mely ponton igényel változtatást (pl nagyobb hangsúly az angol nyelvtan és az írás gyakorlására, minden évfolyamra kiterjedő irodalmi elem bevezetése).  Ezek a változtatások 2014-ben megtörténtek, melyek eredménye: összetettebb tudással rendelkező diákok, főleg a kulturális ismeretek tekintetében.

Miben különbözik vagy mi teszi ezt a programot különlegessé más kétnyelvű programokhoz képest?

Általános iskolai programunk, csakúgy, mint az óvodai, nagy hangsúlyt fektet a gyermekek minél tágabb idegen nyelvi környezetének megteremtésére, különösen elsőtől a hatodik osztályokban. Mivel az angol nyelvet – és bizonyos mértékig az ahhoz kapcsolódó kultúrát – majdhogynem minden iskolai tevékenység, tanóra és tanított anyag magába foglalja, az angol nyelv nagy részét a gyermekek folyamatosan, az anyanyelv megtanulásának folyamatához hasonlóan sajátítják el.  E tekintetben tanáraink folyamatos, a tanórák idején kívülre is értendő jelenléte – az iskolába érkezéskor, a szünetekben és az étkezések idején – alapvető fontosságú és sajnos sokszor nem kellőképpen értékelt hozzáadott értéke a programnak, főként alsó tagozaton.

Programunk egy másik megkülönböztető eleme, mely minden évfolyamon és tudásszinten jelen van, az egy személy/egy nyelv párban tanítási modell, vagy más néven családi modell.  Ennek mikéntje egyszerű: a magyar anyanyelvű tanár csak magyarul beszél, a Bilingual.hu tanár pedig – akinek anyanyelve az angol vagy esetenként egyenlő súllyal kétnyelvű – csak angolul beszél. Ezen felül tanáraink nem mutatják, még passzív módon sem, ha történetesen értenének magyarul. Ez teszi lehetővé, hogy programunkban maximalizáljuk az idegen nyelvi környezet megteremtését és az abból fakadó nyelvtanulási lehetőségeket.

Célunk olyan kétnyelvű oktatási program megvalósítása, mely figyelembe veszi a Magyar Nemzeti Alaptanterv követelményrendszerét és mindazokat az egymásra épülő folyamatokat, melyek a diákok életét végigkísérik a magyar oktatási rendszerben.

Hogy működik a párban tanítás?

A magyar anyanyelvű tanár csak magyarul beszél, a Bilingual.hu tanár pedig – akinek anyanyelve az angol vagy esetenként egyenlő súllyal kétnyelvű – csak angolul beszél.

A párban tanítási modell folyamatosan érvényesül minden tanórán, ahol az egy személy/egy nyelv-szabályt követjük, igen sok lehetőséget biztosítva ezzel a diákok számára a nyelvi kódváltásra, mivel figyelmüket így gyakran kell az egyik tanárról a másikra összpontosítaniuk, mindkét nyelv egyenlő arányú jelenléte mellett.

Az angol órákat párban tanítják? És a magyar órákat?

A Bilingual.hu program részét képezi minden tantárgy az alsó tagozaton (kivétel a hit- és erkölcstan tárgyak és természetesen a magyar nyelv és irodalom).  Felső tagozaton kiesnek a technika órák, illetve a rajzórák száma valamelyest csökken.  Egyébként a Bilingual.hu tanárai minden tantárgy tanításában részt vesznek.

 Angol nyelv órákon a legtöbb esetben két hasonló létszámú, kevert tudásszintű csoportra osztjuk az osztályokat úgy, hogy az egyik csapat egy másik terembe költözik az adott órára.  Az egyik félosztálynyi csoport az egyik tanárral marad egy héten át; a következő héten a tanárok csoportot cserélnek.  Így a diákok egyenlő időt töltenek mindkét tanárral a tanév során.

Programunk további kulcsfontosságú jellemzője a tutorial foglalkozás (különóra).  Ezek kötelező jellegű, délutáni foglalkozások, alsó tagozaton 3-5 fős csoportokban. Eltérően az angol nyelvi órákra felosztott csoportoktól, a tutorial foglalkozások csoportösszetételét gyakran a nyelvi szint alapján alakítjuk.  Általában ezek a kiscsoportos foglalkozások remek lehetőséget biztosítanak mind az olvasás, mind pedig további kommunikációs készségek fejlesztésére, vagy tesztekre való felkészítésekre.

Milyen nyelvi szintet érnek el a gyerekek 8. osztály végére? Milyen nyelvvizsgákra készítjük fel őket?

A Cambridge rendszer (Cambridge English for Speakers of Other Languages Exams System) világszerte elismert és használt szisztéma a nyelvtudás mérésére és egyben a legprofesszionálisabban kidolgozott tesztrendszer. Tanulóinkat az FCE for Schools vizsgára készítjük fel 8. osztályos korukra, de az alsóbb évfolyamokon is a Cambridge rendszer megfelelő szintjeihez viszonyítva, belső tesztek segítségével ellenőrizzük a gyermekek angol nyelvi szintjének fejlődését.

Nyelvvizsgarendszer-leírása.pdf

A Bilingual.hu programjának diákjai magasabb nyelvi szintet érnek el, mint más, nemzeti kétnyelvű programokéi?

Igen. Programunk megkülönböztető eleme, mely minden évfolyamon és tudásszinten jelen van, az egy személy/egy nyelv párban tanítási modell vagy más néven, családi modell.  Ennek mikéntje egyszerű: a magyar anyanyelvű tanár csak magyarul beszél, a Bilingual.hu tanár pedig – akinek anyanyelve az angol vagy esetenként egyenlő súllyal kétnyelvű – csak angolul beszél. Ezen felül tanáraink nem mutatják, még passzív módon sem, ha történetesen értenének magyarul.  Ez teszi lehetővé, hogy programunkban maximalizáljuk az idegen nyelvi környezet megteremtését és az abból fakadó nyelvtanulási lehetőségeket.

A metodika, amellyel dolgozunk – és célt érünk – lényegében a program egésze alatt, mindvégig ugyanaz marad. A TEFL (Az angol, mint idegen nyelv oktatása) tudásanyagát és technikáit a CLIL (Tartalmi és nyelvi integráció a nyelvoktatásban) logikájával és metodikájával összefonva használjuk úgy,hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik az angol nyelvet mind beszélt, mind írott, mind olvasott formában nagy magabiztossággal használják; olyan fiatalokat, akik évekkel meghaladják kortársaik tudását, olyan fiatalokat, akik külföldön tanulhatnak, utazhatnak vagy akár munkát vállalhatnak – mindezt száz százalékosan megélve.

Az eddigi eredmények azt mutatják, a programban végzett gyermekek angol nyelvi kommunikációs szintje úgy lett messze magasabb más kétnyelvű programból kikerült gyermekekéinél, hogy közben a tantárgyi tudásuk sem gyengébb, sok esetben az is kiugróan magas.

Hogyan mérik tanulóik teljesítményét?

A Bilingual.hu a Cambridge-i egyetem angol nyelvi szintfelmérési eszközeit (University of Cambridge English Language Assessment) használja annak érdekében, hogy külső mércéhez hasonlítsa tanulói tudását. Ez a tesztrendszer világszerte élen jár az angolon kívül más nyelvet beszélők angol nyelvi tesztjeinek összeállításában, mely tesztek és azok felkészítő, illetve kiegészítő anyagai mindig igen aprólékos gondoskodással készülnek minden korosztály számára (egészen 7-8 éves kortól felnőtt korig). Egy kétnyelvű oktatási program sikerességének mérésére nincs jobb mód, mint ezek a szintfelmérő eszközök.

Vannak kétnyelvű tankönyveink az összes tantárgyhoz?

A gyermekek a magyar tanterv szerint tanulnak, a magyar anyanyelvű tanár által választott tankönyvből. A párban tanító angol anyanyelvű tanár a páros felkészülés során az adott tananyagrészt korábban kidolgozott anyagainkból, angol nyelvű könyvekből és internetes anyagokból állítja össze, az adott tananyagrésznek megfelelően. Ezek az anyagok a gyerekek füzeteibe kerülnek.

Gondot jelent a tanulóknak az angol nyelvtan megtanulása?

Mivel az angol nyelvet – és bizonyos mértékig az ahhoz kapcsolódó kultúrát – majdhogynem minden iskolai tevékenység, tanóra és tanított anyag magába foglalja, az angol nyelv nagy részét a gyermekek folyamatosan, az anyanyelv megtanulásának folyamatához hasonlóan sajátítják el.  E tekintetben, tanáraink folyamatos, a tanórák idején kívülre is értendő jelenléte – az iskolába érkezéskor, a szünetekben és az étkezések idején – alapvető fontosságú és sajnos sokszor nem kellőképpen értékelt hozzáadott értéke a programnak, főként alsó tagozaton.

Így az első osztálytól kezdve, de a harmadik évtől különösképpen, a tanulók egyre több módon sajátíthatják el az angol nyelvet.  A lexikális tudás célorientált és folyamatos tanulása az első osztályban kezdődik, ahol az írás és olvasás az év végén kapcsolódik a munkába, de a tanulás állandó részévé csak a második osztálytól válik (a gyermekek magyar nyelvi készségeinek és tudásának zavartalan biztosítása érdekében), ezért a nyelvtani szerkezetek a harmadik osztálytól kerülnek egyre részletesebb bemutatásra.

A legtöbb 8. osztályos diákunk sikeresen teljesíti a Cambridge FCE For Schools B2 próba nyelvvizsgát, melyet a British Council folytat le. Azonban a nyelvtan és írás eredmények korábban nem érték el az elvárható magas pontszámokat. Megújított programunk elérhetőbb célokat tűz diákjaink elé. Ebben két év célorientált, kötelező vizsga-felkészülési tanóra segíti a gyermekeket a sikeres vizsgához a 7. évfolyamtól kezdődően (heti két alkalommal), valamint két év kötelező délutáni különóra (heti két alkalommal, alkalmanként 30perc, kis csoportban, mint ahogy ez az alsó tagozato megszokott) az 5. és 6. évfolyamokon.

Tanáraik honnan érkeznek?

Tanáraink többsége az Amerikai Egyesült Államokból érkezik, de van köztük brit, kanadai, ausztrál  nemzetiségű is.

Tanáraik angol anyanyelvűek?

A Bilingual.hu számára kulcsfontosságú, hogy olyan tanárokat alkalmaz, akik mindannyian vagy angol anyanyelvűek vagy ugyanolyan súllyal kétnyelvűek.

Tanáraik milyen végzettséggel rendelkeznek?

Tanáraink specializációja az Angol, mint idegen nyelv tanítása (TEFL), tanítói vagy tanári végzettséggel rendelkeznek, illetve sok esetben mindkettővel.  A felső tagozaton tanító tanáraink szaktanárok is.  Ez az erős háttér, felkészültség és tapasztalat lehetővé teszi munkatársaink számára, hogy a programunk alapját képező szemléletmódok és technikák összességét alkalmazzák.  

Mennyi ideig maradnak a tanáraik a cégnél?

Tanáraink többségét a The Central European Teaching Program biztosítja, az USA és Magyarország államközi egyezményének keretében. Általában 1-2 évre érkeznek. Arra törekszünk, hogy – főleg óvodában és alsó tagozaton – a gyermekek minél tovább maradhassanak ugyanazzal az angol anyanyelvű tanárral. Ezért minél több, hazánkban letelepedett, angol anyanyelvű tanár alkalmazását tűztük ki célul. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy a tanárváltásoknak van pozitív hatása is: a gyerekek bárhonnan érkező angol anyanyelvű emberek beszédét is megértik.

Tanáraik beszélnek magyarul?

A Bilingual.hu tanár – akinek anyanyelve az angol vagy esetenként egyenlő súllyal kétnyelvű – a program keretében csak angolul beszél. Ezen felül tanáraink nem mutatják, még passzív módon sem, ha történetesen értenének magyarul.  Ez teszi lehetővé, hogy programunkban maximalizáljuk az idegen nyelvi környezet megteremtését és az abból fakadó nyelvtanulási lehetőségeket.

Tanáraik beszélnek magyarul a gyerekekkel?

Nem. Programunkban ragaszkodunk az egy személy/egy nyelv modellhez a legeredményesebb nyelvtanulás érdekében.

Van lehetőség óralátogatásra?

Igen. Minden partnerintézményben szervezünk nyílt órákat a tanév során, melyeket előzetes jelentkezést követően meg lehet látogatni. A nyílt órák időpontjáról Események oldalunkon tájékozódhat.

Szükséges-e, hogy a gyermeknek kiemelkedő képességei legyenek/fogékony legyen a nyelvek iránt, stb, ahhoz, hogy részt vegyen a programban?

A programot, ha nem is csak kiemelkedő, de jó képességű gyerekeknek ajánljuk. Az iskolai programban az évek előrehaladtával egyre nagyobb a magyar tanterv okozta teher, amelyet a két nyelven tanulás tovább fokoz. Ezért ez a program nem feltétlenül megfelelő minden gyermek számára. Ha a gyermeknek anyanyelvén fejlődési nehézségei lennének, nem javasoljuk a programot, mivel további fejlődési nehézséget okozhat. Van lehetőség személyes megbeszélésre a szülők és tanáraink között a gyermekek egyéni nyelvi fejlődéséről az óvodai évek során és/vagy az iskolába lépés előtt, valamint az iskolai évek alatt is.

Teljesen kezdő gyermekem bekapcsolódhat a programba? Csatlakozhat, ha még sosem tanult angolul?

Azt tapasztaljuk, hogy sikeresebben veszik az iskolai elvárásokat azok a gyermekek, akik nyelvi alapozása az óvodai évek alatt megtörtént programunkban. A sikeres iskolai indulás érdekében a programunkon kívülről érkező gyermekek számára (igény szerint) nyelvi előkészítő foglalkozást indítunk, melyről szintén itt adunk tájékoztatást.

Angolul éppen csak kezdeni tanuló 2. vagy 3. osztályos gyermek abban az esetben vehető fel, ha a gyermek nagyon motivált a nyelvtanulásra. A felzárkóztatás iskolaidőn kívüli magánórák keretében történhet, ha a gyermek szülei ezt felvállalják. A gyermek a döntés előtt eljöhet egy próbanapra.

Magasabb osztályos tanuló esetén a programba lépést nem javasoljuk a szerintünk behozhatatlan hátrány miatt.

Kell tudniuk a szülőknek angolul?

Nem, azonban a program magas követelményeket támaszt, ezért mind a szülőnek és a tanulóknak is számítaniuk kell több/keményebb munkára, mint egy átlagos általános iskolában.

Lehet-e folytatni a programot középiskolában?